Gedragsregels

Gedragsregels

 • Wij onthouden ons van grof- en gewelddadigheden binnen en buiten de sportschool.
 • Alcohol, drugsgebruik en gebruik van spierversterkende middelen binnen Sportcentrum van den Oever zijn niet toegestaan.
 • Bij grensoverschrijdend gedrag verwijzen wij naar een vertrouwenspersoon van de vechtsportautoriteit: www.nederlandsevechtsportautoriteit.nl

De eerste stap is het opstellen van duidelijke gedragsregels die gelden in de sportschool. Deze
moeten gelden voor alle leden, medewerkers en bezoekers en moeten duidelijk te zien zijn in de
sportschool.
Denk hierbij aan regels zoals:
• Geen gebruik van fysiek geweld buiten de sparringsessies en geen gebruik van fysiek geweld
buiten de trainingsruimte(n).
• Raak niemand aan op een manier die hij/zij als onprettig ervaart. Ook niet gedurende de
training. De grenzen hiervan moeten regelmatig met de sporters en medewerkers worden
besproken.
• Discriminatie op welke grond dan ook, wordt nooit toegestaan.
• Bedreigingen, pesterijen en beledigingen worden nooit toegestaan. De grenzen hiervan
moeten regelmatig met de sporters en medewerkers worden besproken.
• Behandel elkaar altijd met respect, zoals dat hoort in onze vechtsport.
• Het gebruik van geleerde technieken en vaardigheden buiten de sportschool om welke reden
dan ook met uitzondering van noodweer, is nooit toegestaan. Ook deze grenzen moeten
regelmatig met de sporters en medewerkers worden besproken.

Grensoverschrijdend gedrag

Definitie
Het is belangrijk om grensoverschrijdend gedrag als begrip zo goed mogelijk af te bakenen.
Grensoverschrijdend gedrag in de sport zou het best kunnen worden omschreven als elke vorm
van gedrag of toenadering (in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin), die:
• als gedwongen of ongewenst wordt ervaren door de persoon die deze vorm van gedrag of
toenadering ondergaat;
• als doel of gevolg heeft om de waardigheid en/of integriteit van de persoon die het
ondergaat aan te tasten;
• plaatsvindt in de sport in een situatie waarin de spelreglementen niet voorzien. (Om een
voorbeeld te geven: natrappen tijdens een competitieve kickbokspartij wordt in deze
handreiking niet gezien als grensoverschrijdend gedrag omdat hier in de reglementen van de
Nederlandse vechtsportbonden bij kickboksen, Muay Thai en MMA al in wordt voorzien.)
Vormen van grensoverschrijdend gedrag
Het gaat soms om een ‘grijs gebied’. Sommige van deze misdragingen zijn opgenomen in het
wetboek voor strafrecht en/of tuchtrecht, andere niet. Om meer duidelijkheid te geven
onderscheiden we zes vormen van grensoverschrijdend gedrag:
1 Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit is elke vorm van contact met een seksuele
duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon naar wie het
contact is gericht, wordt aangetast. Het kan gaan om fysiek, verbaal of non-verbaal contact.
Heel concreet gaat het hierbij om seksueel gedrag of seksuele toenadering waarbij niet aan
één of meerdere van onderstaande criteria wordt voldaan:
• Wederzijdse instemming
• Vrijwilligheid
• Gelijkwaardigheid
• Passend bij de leeftijd
• Passend bij de situatie/cultuur
• Zelfrespect
Voorbeelden zijn het ongewenst opzettelijk aanraken van iemands lichaam, het maken van
seksueel getinte opmerkingen (offline of online), intieme vragen naar iemands privéleven.

2 Pesten. Alle vormen van intimiderend gedrag met een herhalend karakter. Het doel of
gevolg van dit intimiderende gedrag is om de persoon die het ondergaat fysiek of
psychische schade toe te brengen. Pesten is een lastige vorm van grensoverschrijdend
gedrag, omdat het in veel reglementen niet strafbaar is gesteld. Een grapje over het uiterlijk
van iemand kan soms misschien onschuldig lijken maar soms laten dit soort grapjes meer
ellende achter dan op het eerste gezicht te zien is. We zien hierin een signalerende rol voor
sportschoolhouders en trainers.
3 Bedreigen. Het dreigend benaderen van een persoon, met als doel of gevolg dat iemand
zich onveilig voelt, is strafbaar. Ook pesten, discrimineren en belediging kunnen worden
bestempeld als vormen van bedreiging, wanneer dit bij de persoon die het ondergaat een
onveilig gevoel veroorzaakt. Concrete bedreigingen zijn strafbaar, wij raden het altijd aan
om van concrete bedreigingen aangifte te doen bij de politie. Daarnaast vinden wij het ook
wenselijk om in het geval van een concrete bedreiging hier melding van te krijgen. Dit kan
door een e-mail te sturen naar: info@vechtsportautoriteit.nl
4 Discriminatie. Dit betreft alle uitingen in woord, gebaar of geschrift van een mens of een
groep mensen waarbij sprake is van uitsluiting, achterstelling, doelbewuste belediging of
onjuiste behandeling van personen, op grond van hun godsdienst, ras, levensovertuiging,
seksuele geaardheid, genderidentiteit, politieke gezindheid, beperking of welke grond dan
ook. Discriminatie is strafbaar volgens de wet. Sterker nog, het is het eerste artikel van de
Nederlandse Grondwet. Als je gediscrimineerd wordt, kan je hiervan melding maken via
Centraal Meldpunt Nederland: https://meld.nl/melding/discriminatie/racisme/
5 Mishandeling. Dit betreft fysiek of psychisch geweld, zij het binnen of buiten een spel- of
wedstrijdsituatie, en het zeer ernstig dreigen met fysiek of psychisch geweld, met als gevolg
fysieke of psychische schade bij het slachtoffer. In de vechtsport gaat het hierbij om fysiek
of psychisch geweld buiten de regels van de betreffende sport om. Ook hierin zien wij een
signalerende rol voor sportschoolhouders en trainers. Bij mishandeling raden wij altijd aan
aangifte te doen bij de politie. Daarnaast vinden wij het ook wenselijk om hier melding van
te krijgen. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@vechtsportautoriteit.nl
6 Belediging. Dit is het aanranden van iemands eer of goede naam. Dit kan zowel verbaal als
non-verbaal, en zowel bewust als onbewust. In artikel 266 lid 1 van het Wetboek van
Strafrecht zijn verschillende vormen van belediging strafbaar gesteld.

3 Vertrouwenscontactpersonen
Wat is een VCP?
Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan
van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of
sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een
VCP. Een VCP is er om naar de melding te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste
vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast is het de taak van de VCP om de melder zo
goed mogelijk zijn/haar verhaal te laten doen en te achterhalen wat er precies is gebeurd. Aan de
hand van de situatie kan de VCP een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn.
Meldingen worden altijd gedaan in vertrouwelijkheid.
Vertrouwelijkheid
Als er een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gedaan bij een VCP, dan
gebeurt dit altijd in vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als
geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend
gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Een uitzondering geldt hierbij voor concrete
meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding.
Hiervan doet de VCP melding bij het Centrum Veilige Sport. Er is geen meldplicht vastgelegd voor
VCP’s in het tuchtrecht. Anders is dit voor sportschooleigenaren, trainers en sporters. Voor hen
geldt altijd een meldplicht in het geval zij een vermoeden hebben van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Aan deze meldplicht worden sportschooleigenaren, trainers en
sporters onderworpen door middel van het Keurmerk Vechtsportautoriteit.
Netwerk
Bijna alle sportbonden in Nederland hebben een VCP. Sporters en hun familie en/of verzorgers,
trainers, sportschoolhouders, vrijwilligers en toeschouwers kunnen bij hem of haar terecht als zij
grensoverschrijdend gedrag signaleren. Kickboksen, Muay Thai en MMA zijn in Nederland anders
georganiseerd dan andere sporten. Er is niet één overkoepelende bond per sport, maar een
verzameling kleinere bonden. Daarom is er niet gekozen voor de verdeling met één VCP bij elke
bond maar heeft het NOC*NSF, op initiatief van de VA, zestien VCP-en opgeleid voor de
Nederlandse vechtsportsector. Drie van hen worden met telefoonnummer en e-mailadres vermeld op de website van de VA (www.vechtsportautoriteit.nl) en fungeren als eerste
aanspreekpunt. Dit zijn:
• Farid Gamei (farid@vechtsportautoriteit.nl of 06-21711775)
• Hans Loeffen (hans.notinmydojo@gmail.com of 06-52304344)
• Richard van Asdonck (asdonck@xs4all.com of 06-55130656)
De andere VCP’s zijn:
• Miriam Bovendeerd
• Herbert Dekkers
• Jeroen Houffelaar
• Julian Huijsse
• Glen Huisman
• Nils Krüger
• Helen Renjaan
• Marjan de Roos
• Marcel Scholtes
• Mike Soumokil
• Jan Wirken
Als er bij één van de drie aanspreekpunten een melding binnenkomt, wordt de melder gekoppeld
aan een VCP, afhankelijk van de voorkeur van de melder voor:
• Geslacht van de VCP
• Woonregio van de VCP
De daadwerkelijke melding wordt dan gedaan bij de VCP die de voorkeur heeft van de melder.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding en de behoeften van de melder kan de VCP
doorverwijzen naar:
• Centrum Veilige Sport (0900-2025590)
• Centrum Seksueel Geweld (0800-0188 of www.centrumseksueelgeweld.nl)
• Politie (0900-8844)
• De huisarts van de melder
• #notinmydojo (hans.notinmydojo@gmail.com)
• Veilig Thuis (0800-2000 of www.vooreenveiligthuis.nl)

Laatste nieuws

 • 5 juni 2023 Spinninglessen juni & juli

  In juni en juli zijn er spinninglessen op dinsdag & donderdag avond van 19.00 tot 20.00 uur en op vrijdag ochtend spin-fit van 09.15 tot 10.30 uur

  Lees meer »
 • 28 maart 2023 40 jarig jubileum | dames Dance & Shape

  40 jarig jubileum… …En dat moet gevierd worden! De dames van de Dance & Shape les vierde afgelopen maandag hun 40 jarig jubileum van het gezamenlijk sporten.  Naast het dansen & de oefeningen, wat belangrijk is om fit en vitaal te blijven, is het samen komen, het kletsen en niet te vergeten de borrels, net […]

  Lees meer »
 • 19 maart 2023 Kinderfitness 7 tot 12 jaar

  Kinderfitness onder begeleiding Elke vrijdag van 16:45 tot 17:30 uur De kinderen vanaf 7 tot 12 jaar zijn lekker bezig met bewegen op luchtdruk toestellen en loopband, roeier, fiets en crosstrainer. Ook gaan ze vaak in de zaal oefeningen doen met spelvorm. Kom gratis een proefles meedoen.

  Lees meer »

Copyright © 2023 - Sportcentrum van den Oever – Sint-Oedenrode